YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


KESKI-SUOMEN SIJAISVANHEMMAT RY

YLEISTÄ

1§ Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Sijaisvanhemmat ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sijaisperheiden etujen ja oikeuksien puolustajana, edistää jäsenistönsä kehittämis-, koulutus- ja virkistystoimintaa, sekä toimia sijaisperheiden, viranomaisten ja alan yhteisöjen yhdyssiteenä ja tiedon antajana sekä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen perhehoidon tunnettuuden ja myönteisyyden lisäämiseksi. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton.

3§ Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä neuvottelu-, koulutus- ja virkistystoimintaa, sekä toimittamalla ja kustantamalla alaa koskevaa tiedotusmateriaalia. Yhdistys voi tukea jäsenistöään erilaisilla tukimuodoilla.

Taloutensa tueksi yhdistys järjestää asianomaisella luvalla yleisötilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä perustaa rahastoja.

JÄSENET

4§ Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki sellaiset yksityiset henkilöt, joilla on tai on ollut sijoitettu lapsi/sijoitettuja lapsia, taikka jotka toimivat tai ovat toimineet lomitusperheenä tai tukiperheenä, ja jotka hyväksyvät näiden sääntöjen 2§:ssä määritellyn tarkoituksen. Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki sellaiset yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen, jonka havaitaan vahingoittaneen yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa yhdistyksestä. Asian päättää hallitus, mutta erotetulla on oikeus vedota asiassa yhdistyksen kokoukseen. Vetoomus on osoitettava hallituksen puheenjohtajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty erotetulle.

Jäsen, joka jättää suorittamatta jäsenmaksunsa yhdeltä vuodelta, saatuaan sitä ennen asiasta huomautuskirjeen, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä.

TOIMIELIMET

6§ Yhdistystä edustaa sen lainmukaisena edustajana vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sekä kaksi-kahdeksan (2-8) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

7§ Hallituksen tehtävänä on:

• valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja

• valita yhdistyksen sihteeri

-valita yhdistyksen rahastonhoitaja, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa talousarvion puitteissa

• huolehtia yhdistysten kokousten päätösten toteuttamisesta, sekä

  • suorittaa muut hallitukselle asetetut tehtävät

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksinään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

9§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen sivuilla internetissä julkaistulla ilmoituksella.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

• Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

• Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

• Esitetään vuosikertomus ja päätetään siitä.

• Esitetään tilit ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

• Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.

• Määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot.

• Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

• Valitaan muut hallituksen jäsenet sääntöjen 6. pykälän mukaisesti.

• Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

• Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio.

• Hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.

  • Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 14§:n määräykset.

11§ Yhdistys voidaan kutsua ylimääräiseen kokoukseen jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos yksi kymmenesosa ( 1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

12§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kahden viikon kuluessa lausunto hallitukselle tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

13§ Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosaa ( ¾ ) enemmistöllä annetuista äänistä.

14§ Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Perhehoitoliitolle käytettäväksi Perhehoitoliiton harkinnan mukaan.

15§ Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.